The Composition of the Sixth Council of SSTDF

Honorary President of Council

Yan Junqi

Shen Xiaoming

Ye Shuhua

Shen Wenqing

Unit and Position

Vice Chairman of the Standing Committee of China's National People's Congress

Vice Mayor of Shanghai Municipal Government

Academician of Chinese Academy of Sciences

Academician of Chinese Academy of Sciences

President of Council
Vice President of Council
Council Members

Hu  Hai

Qian Zhenfeng

Hu  Hai

Li Fanglan

Li Zhiguo

Qian Zhenfeng

Shao Wei

Sun Jingkang

Zhen Rongfa

Secretary General
Supervisor

Shao Wei

Zhang Jianwen

Xu Yanfang

Cao Jun

Contact Us

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon

Follow Us

 Copyright © 2019 By Shanghai Science & Technology Development Foundation