The Composition of the Sixth Council of SSTDF

Honorary President of Council

ShuHua  Ye

Wenqing  Shen

Kaixian Chen

Saijuan  Chen

Unit and Position

Academician of Chinese Academy of Sciences

Academician of Chinese Academy of Sciences

Academician of Chinese Academy of Sciences

Academician of Chinese Academy of Sciences

President of Council
Vice President of Council
Council Members

Hai  Hu

Zhenfeng  Qian

Hai  Hu

Zhenfeng  Qian

Zhiguo  Li

Ruxi  Liu

Wei  Shao

Wen  Ding

Zhuoping  Yu

Secretary General
Supervisor

Wei  Shao

Jianwen Zhang

Yanfang Xu

Jun Cao